Distinctive Programs

Chinese-taught Master's Programs


1.   Civil Engineering

2.   Chemical Engineering and Technique

3.   Intelligent Manufacturing and Control Engineering

4.   Civil Engineering Construction Management

5.   Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages(MTCSOL)

6.   Engineering Simulation Calculation and Statistic

7.   Advanced Manufacturing and Informatization

8.   Automotive Engineering

9.   Design and Manufacture(Arts)

10. Mechanical Engineering

11. International Business

12. Mathematics

13. Physics

14. Applied Statistics

15. Arts
Information of Related Professors

1) College of Automation & Electronic Engineering: Jie Jing; Kang Min; Li Jinrong; Li Shuguang; Tan Ping; Wu Yong; Yu Wenguang; Zhang Jinjiang; Zhang Zhenyu

2) School of Civil Engineering: Zhang Yunlian; Cao Yuchun; Huang Zhuye; Qu Chen; Tong Yunyun; Xiao Zhirong; Xue Wen; Zhang Jingli

3) School of Humanities and International Education: Huang Jianbin; Shui Changxi; Wang Yanzhang; Yan Huixian; Yang Tongyong; Yu Yanjun

4) School of Biological and Chemical Engineering: Cai Chenggang; Chen Jie; Huang Jun; Li Yin;Lv Peng; Sha Ruyi; Wang Hongpeng; Wang Lijun; Wei Peilian; Xing Chuang; Ye Chunlin; Zhang Yan; Zhu Ruiyu

5) School of Economics and Management: Du Xuejun

6) School of Information and Electronic Engineering: Wu Mingwei; Yang Chunting; Ye Lv

7) School of Science: Luo Junyan; Pan Weiqing; Tao Xiangxing; Ye Yaojun; Zhang Diping